Политика за поверителност

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

“АЛЕКС ГЪНС И С” ЕООД“ е юридическо лице вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205611428, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756жк.Младост1 , бл.101,вх.Г,ет.3,ап.61.

Връзка с администратора на лични данни: гр. София 1756жк.Младост1 , бл.101,вх.Г,ет.3,ап.61.

Уебсайт: www.alexguns.com

Дружество „АЛЕКС ГЪНС И С” ЕООД (Администратор на лични данни) е от изключителна важност и сме ангажирани да защитим вашите лични данни, които се обработват. С настоящата политика за поверителност на личните данни целим да обясним за какво се използват вашите данни. Обработката на личните данни е изцяло съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и сизискванията на Закона за защита на личните данни.

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Във връзка с предоставяне на услугите в сайта www.alexguns.com, се обработва информация ,предоставена от Вас.Вие сами решавате дали да се регистрирате чрез сайта. Задължително е попълването на определени данни, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Обработването е законосъобразно, само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:

o    субектът на данните е дал изрично съгласие за обработване на личните му данни, като клиент на онлайн магазин www.alexguns.com/.

o    обработването на личнате данни от Администратора е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

o    обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

o    обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни:

- Спазване законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;

- Защита на потребителите, клиентите и партньорите на “АЛЕКС ГЪНС И С” ЕООД;

- Гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;

- Осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните;

- Счетоводни цели;

- Индивидуализация на страна по договора;

- Създаване на профил с цел предоставяне на пълната функционалност на онлайн магазина;

- За статистически цели;

- За защита на информационната сигурност;

- С оглед обезпечаването на изпълнението на Договора за предоставяне на съответната услуга;

Дружество “АЛЕКС ГЪНС И С” ЕООД, спазва основните принципи при обработката на Вашите лични данни, които са както следва:

o    ограничение на целите на обработване;

o    съотносимост с целите на обработката;

o    свеждане до минимум на събираните от нас данни;

o    точност и актуалност на данните;

o    ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

o    законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

o    поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на предоставените личните данни.

Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

- при изпълнение на задълженията си към Министерство на вътрешите работи, Прокуратура на Република България, Национална агенция по приходите, както и други държавни и общински органи.

С предоставените от Вас лични данни като наши клиенти, Дружеството изпълнява и използва Вашите данни за следните цели:

o    Регистрация на клиент/потребите в електронния магазин;

o    С оглед възникването на облигационни задължения между страните при изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние.

Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

- генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;

- разкриват расов или етнически произход;

- разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

Администраторът събира само лични данни предоставени от лицата за които се отнасят. Срок на съхранение на личните ви данни Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина или извършване на поръчката „като гост“. След заличаване на профила ви или приключване на поръчката, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.

Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Вашите права

Наш приоритет е както да Ви информираме за Вашите законови права, така и да гарантираме тяхното спазване. Вие имате следните права, които следва да се съблюдават при обработване на личните Ви данни:

o    Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни;

o    Да поискате коригиране или допълване на данните Ви при констатирана неточност чрез писмено заявление, отправено до нас;

o    Право на достъп до личните Ви данни;

o    Право на ограничаване обработването на личните Ви данни;

o    Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни;

o    Правото на преносимост на данните;

o    Право да поискате изтриване на личните Ви данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);

o    Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни.

o    Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни.